Всичко черно на бяло: Кога се издава е-фиш, можем ли да обжалваме?

 • 08.01.2021 18:06 /
 • 1043 /
 • 2
Всичко черно на бяло: Кога се издава е-фиш, можем ли да обжалваме?

Получил сте електронен фиш за превишена скорост. В главата ви възникват много въпроси, най-вече дали е законосъобразен и имате ли основание да обжалвате.

Адвокат Деница Иванова, адвокат на СБА, ще ви запознае с най-важното, което трябва да знаете за електронния фиш.

Кога се издава електронен фиш и кои са задължителните реквизити, които трябва да съдържа?

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП - при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Основната характеристика на електронния фиш е, че той се издава за нарушение, което е установено и заснето с автоматизирано техническо средство /мобилна или стационарна камера/.

Съгласно същата разпоредба на Закона за движение по пътищата, електронният фиш съдържа следните задължителни реквизити:

1/ данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението,

2/ мястото, датата, точния час на извършване на нарушението,

3/ регистрационния номер на моторното превозно средство,

4/ собственика, на когото е регистрирано превозното средство,

5/ описание на нарушението,

6/ нарушените разпоредби,

7/ размера на глобата,

 8/ срока, сметката и начините за доброволното й заплащане.

В какъв срок трябва да бъде издаден след заснемане на нарушението? В какъв срок трябва да бъде връчен, какви са давностите срокове и откога започват да текат?

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания не се образува административно-наказателно производство, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, тоест – електронен фиш за нарушение на ЗДвП следва да бъде издаден в срок от една година от извършване на нарушението. Тъй като заснемането на нарушението съвпада с извършването, поради спецификата на процедурата по издаване на електронни фишове, то фиш следва да бъде издаден не по-късно от една година от заснемане на нарушението.

Електронният фиш се връчва на лицето/собственика на МПС-то или представляващия юридическото лице, което е собственик на МПС-то/ с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. Законът не предвижда срокове за връчването на фишовете, тук отново следва да се има предвид срокът за образуване на административнонаказателно производство, предвиден в чл. 34 от ЗАНН – до една година от извършване на нарушението следва да бъде издаден електронен фиш.

Срокът, в който може законосъобразно да се образува административно наказателно производство въз основа на електронен фиш, е една година от извършване на нарушението. Ако след този срок бъде издаден електронен фиш, то той, след обжалване, следва да бъде отменен от съда като незаконосъобразен.

Давността за изпълнение на постановената с електронен фиш глоба се определя отново от ЗАНН, като срокът започва да тече от влизане в сила на електронния фиш. Влизат в сила електронните фишове, които:  1. не подлежат на обжалване;  2. не са обжалвани в предвидения срок; 3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.

Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, съответно – подлежи на изпълнение по предвидения в закона ред за принудително изпълнение. Административното наказание глоба /което се налага с електронен фиш/, не се изпълнява, ако са изтекли две години от налагането му.  Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност, като, независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1, тоест – наложеното наказание „глоба” не може да бъде изпълнявано, ако са изтекли три години от налагането му, съответно – от влизане в сила на електронния фиш, с който е наложено това наказание. Давността не се прилага служебно и, за да бъде приложена, административно наказаното лице следва да направи изрично искане в този смисъл.

Важно е да се има предвид, че при плащане на наложената с електронния фиш глоба в предвидения срок за доброволно изпълнение, се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

Ето и какви са глобите!

 

Каква е процедурата за обжалване?

В 14-дневен срок от получаването на електронния фиш собственикът следва да заплати глобата или да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

 1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
 2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението си в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

Жалбата се подава чрез органа, издал електронния фиш, до съответния компетентен районен съд. Решението на районния съд подлежи на обжалване пред съответния административен съд.

А за отмяна на електронен фиш?

Електронният фиш може да бъде отменен /анулиран/ от органа, който го е издал, в предвидените в закона случаи, посочени по-горе.

При обжалване електронният фиш може да бъде отменен от съда, ако се установят нарушения на закона при издаването му, липса на задължителни реквизити,  ако се установи, неизправност на средството, с което е заснето нарушението, или ако липсват доказателства за извършване на твърдяното нарушение.

КОМЕНТИРАЙ

Коментари

 • справедливост за всички...
  10.01.2021 10:34
  Е , за синовете и щерките на катаджиите ВИНАГИ се намират "причини" за отпадането на наказателни постановления , докато не се случи най-лошото !
 • справедливост за всички...
  10.01.2021 10:36
  Е , за синовете и щерките на катаджиите ВИНАГИ се намират "причини" за отпадането на наказателни постановления , докато не се случи най-лошото !