Всеки трябва да го знае! Как да си възстановим парите от глоби на КАТ

 • 29.10.2018 9:15 /
 • 4784 /
 • 0
Всеки трябва да го знае! Как да си възстановим парите от глоби на КАТ

Имали сте наложено наказателно постановление от Пътна полиция заради извършено нарушение, платили сте глобата, но междувременно сте обжалвали и съдът е отменил наказанието и съответно паричната санкция е паднала. Или пък поради невнимание сте платили два пъти една и съща глоба. Да, има и такива случаи, макар че голяма част от наказаните водачи изобщо не си плащат наложените парични санкции.

Как да си възстановите недължимо платената сума?

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП, следва да подадат в съответната структура на МВР по постоянния си адрес писмено искане по образец до директора на ГДНП – МВР. Те трябва да посочат телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четливо и ясно. Това се отнася най-вече за банковата сметка, за да бъдат предотвратени евентуални грешки. Към искането задължително следва да се приложат:

 1. Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
  2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.

Описаният по-горе ред се отнася при следните случаи на внесени суми за извършени нарушения на ЗДвП:

 • Възстановяване на надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение по сметки на НАП или на ГД „Национална полиция“.
 • Възстановяване на внесени два пъти суми, едната от които по сметка на НАП със съответния код за вид плащане, а другата – по сметка на ГДНП за наказателно постановление или фиш.
 • Възстановяване на двойно внесени суми по сметки на НАП.
 • Възстановяване на двойно внесени суми по сметките на ГДНП за наказателно постановление или фиш.
 • Възстановяване на внесени по цитираните по-горе сметки на НАП или ГДНП суми на основание отменени със съдебно решение наложени глоби.

Писмено искане по образец до Директора на ГДНП-МВР

Възстановяване на суми от глоби с електронен фиш

Имате издаден електронен фиш за нарушение по ЗДвП и сте превели два и повече пъти сумата по сметка на “Фонд за безопасност на движението” (при БНБ – ЦУ, IBAN: BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01). Какво следва да направите, за да си вземете обратно недължимото?

Първо трябва да подадете в съответната структура на МВР по постоянния си адрес писмено искане по образец до директора на САД „Планиране и управление на бюджета“ (ПУБ – МВР). На формуляра трябва да посочат четливо изписан телефон за връзка и банкова сметка.

Към искането задължително следва да се приложат:

 • Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
 • Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.

Писмено искане по образец до директора на САДПУБ – МВР

Източник:СБА

КОМЕНТИРАЙ